Mednarodni simpozij Glasba in ekologija / International Symposium Music and Ecology

11. avgusta 2015

in Aktualno

Mestni muzej v Ljubljani, projekcijska dvorana

Program / Program:

Petek / Friday, 28. 8. 2015

8:30–9:00 Registracija / Registration
9:00–9:20 Uvod / Introduction;Svanibor Pettan: Pojoče ribe in drugi zvočni fenomeni Batticaloe: kaj nam zvočne krajine povejo o kulturi? / Singing Fish and Other Sound Phenomena of Batticaloa: What do Soundscapes Tell Us About Culture?
9:20–10:10 Vabljeno predavanje 1 / Keynote address 1
Huib Schippers: Aplikativna etnomuzikologija in nesnovna kulturna dediščina: razvoj koncepta »glasbenega ekosistema« za usmeritev iniciativ trajnostnega razvoja / Applied Ethnomusicology and Intangible Cultural Heritage: Developing the Concept of “Ecosystem of Music” to Focus Sustainability Initiatives
10:10–10:30 Odmor / Break
10:30–12:00 Ljubica Ilić: Zvočne krajine (ne)reda / Soundscapes of (Dis)OrderMatt Brennan: Zelena polja: naslavljanje trajnostnega razvoja in podnebnih sprememb skozi izkušnje skupnosti na glasbenih festivalih / Fields of Green: Addressing Sustainability and Climate Change Through Music Festival CommunitiesJono Gilmurray: Ekoakustika: ekologija in varstvo narave v sodobni glasbeni in zvočni umetnosti / Ecoacoustics: Ecology and Environmentalism in Contemporary Music and Sound Art
12:00–13:30 Kosilo / Lunch
13:30–13:40 Nataša Jazbinšek Seršen (vodja Oddelka za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana in vodja skupine Zelene prestolnice Evrope 2016 / the Head of the Department for Environmental Protection of the Municipality of Ljubljana and Head of the European Green Capital 2016): Ljubljana – zelena prestolnica Evrope 2016 / Ljubljana – European Green Capital 2016
13:40–15:40 Panel / Panel: Mestna zvočna ekologija: urbane zvočne krajine Berna, Ljubljane in Beograda / City Sonic Ecology: Urban Soundscapes of Bern, Ljubljana, and BelgradeMojca Kovačič: Konfliktnost religijske krajine v Ljubljani / Conflicting Religioscapes in LjubljanaSrđan Atanasovski: Beograjska zvočna policijska krajina in akt poslušanja: med prilagajanjem in odporom / Belgrade Sonic Policescape and the Act of Listening: Between Entrainment and Resilience

Marija Dumnić: Starogradska muzika v Skadarliji kot nostalgično zvočno okolje / Starogradska muzika in Skadarlija as a Nostalgic Sound Environment

Ivana Medić: Projekti rekulturalizacije v Savamali / Reculturization Projects in Savamala

Britta Sweers: Zvočna reprezentacija tradicijske in moderne identitete v javnem urbanem kontekstu mesta Bern v Švici / The Sonic Representation of Traditional and Modern Identity in the Public Urban Context of Bern, Switzerland

Ana Hofman: Glasbeni aktivizem v neoliberalnem mestu / Music Activism in a Neoliberal City

15:40–16:00 Odmor / Break
16:00–16:50 Vabljeno predavanje 2 / Keynote address 2Kjell Skyllstad: Glasba in ekologija: vprašanje preživetja / Music and Ecology: A Question of Survival
16:50–17:00 Odmor / Break
17:00–17:45 Razprava / Discussion
18:00 Izlet z ladjo po Ljubljanici / Boat trip along the Ljubljanica River

 

Sobota / Saturday, 29. 8. 2014

9:00–10:30 Amra Toska: Tradicijska glasba in njeno okolje: primeri iz Bosne in Hercegovine / Traditional Music and Its Environment: Examples From Bosnia and HerzegovinaWei-ya Lin: Družbeno vključevanje skozi ustvarjanje glasbe: teorije v praksi na primeru ljudstva Tao (staroselske etnične skupnosti na Tajvanu) / Social Inclusion Through Music Making: Theories in Practice in the Case of the Tao, an Indigenous Ethnic Group in TaiwanBernd Brabec de Mori: Staroselski animski in analogni koncepti zvočne interakcije človeka in okolja / Indigenous Animic and Analogic Conceptions of Sonic Human-Environment Interaction
10:30–11:15 Odmor / Break; Kratek voden ogled razstave »Voda« v Mestnem muzeju Ljubljana / Guided tour of the exhibition »Water« at the City Museum of Ljubljana
11:15–12:05 Vabljeno predavanje 3 / Keynote address 3Marcello Sorce Keller: Linnaeus, zoomuzikologija, ekomuzikologija in iskanje smiselnih kategorij / Linnaeus, Zoomusicology, Ecomusicology, and the Quest for Meaningful Categories
12:05–12:15 Odmor / Break
12:15–13:00 Zaključna razprava / Final discussion
13:00–15:00 Kosilo / Lunch

 

Uvod v simpozij GLASBA IN EKOLOGIJA

Ljubljana, 28.–29. avgust 2015

Odkar smo leta 2011 s simpozijem in koncerti pod skupnim imenom Stiki med tradicijsko glasbo in plesom ter evropsko glasbeno kulturo v različnih okoljih in obdobjih zaznamovali začetek bivanja Mednarodnega združenja za tradicijsko glasbo (ICTM) v Sloveniji, vsako leto konec avgusta v sklopu festivala Noči v stari Ljubljani v slovenski prestolnici pripravimo dogodek z drugačnim tematskim izhodiščem. Ustanova Imago Sloveniae, Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Mednarodno združenje za tradicijsko glasbo (ICTM), Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija, Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU ter Radio Slovenija smo vse od začetka z združenimi močmi organizirali naslednje simpozije in tematske spremljevalne prireditve: Kam bi s to harmoniko? (2012), Glasba in protest (2013) ter Glasba in drugačnost (2014).

Tema simpozija ter spremljevalnih koncertov in delavnic v letu 2015 je Glasba in ekologija. Poleg tega, da odseva naraščajoče zanimanje za dojemanje zvoka v kontekstu odnosov med ljudmi in njihovimi življenjskimi okolji, simpozij ponuja odlično priložnost za razpravo o ekoloških strategijah, o okoljevarstvenem načrtovanju, o politikah dediščinskih vprašanj, o trajnostnem razvoju ter o odnosih moči z vidika glasbe in zvoka. Predstavitve opozarjajo na relevantne teme v različnih zemljepisnih in kulturnih okoljih na štirih celinah in sicer v Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Peruju, Sloveniji, Srbiji, Švici, na Tajvanu, v Veliki Britaniji ter v Vietnamu. Avtorji obravnavajo posebnosti zvočnih domen podeželja in mesta glede na kulturno sprejemljive prostore izvajanja (Toska), z novimi argumenti se kritično lotevajo stare dihotomije med naravo in kulturo (Ilić), preiskujejo proklamirano trajnostnost v festivalskem kontekstu (Brennan), obravnavajo ekološka vprašanja tako pri staroselski skupnosti (Lin) kot tudi pri nekaterih sodobnih skladateljih (Gilmurray) ter pomen zvočne interakcije med ljudmi in okoljem razširjajo na neošamanizem in popularno kulturo (Brabec de Mori).

Skupina šestih znanstvenikov – nosilcev potekajočega raziskovalnega projekta Zvočna ekologija mesta – predstavlja izbrane aspekte urbanih zvočnih pokrajin Beograda (Atanasovski, Medić, Dumnić), Ljubljane (Hofman, Kovačič) ter Berna (Sweers), s poudarki na policijskih zvokih, na konfliktu med “rekulturizacijskimi” pobudami od spodaj in od zgoraj, na ustvarjanju zvočnega okolja, na političnih zvočnih pokrajinah in glasbenih dejavnostih na lastno pobudo, na versko definiranih zvočnih pokrajinah ter na vključevanju zvočnih pokrajin priseljenskih skupnosti.

Posebej vabljeni nosilci plenarnih predstavitev so naslednji: Huib Schippers (Avstralija), ki predstavlja mega projekt z globalnimi implikacijami Trajnostna prihodnost za glasbene kulture: v smeri ekologije glasbene raznovrstnosti; Kjell Skyllstad (Tajska), eden od pionirjev angažirane znanosti o glasbi, ki glasbe manjšin in aplikativno etnomuzikologijo v sklopu združenja ICTM povezuje z ekološkimi izhodišči; ter Marcello Sorce Keller (Švica), ki k obogatitvi simpozijskega dogodka prispeva s pomembno zoomuzikološko razpravo.

Svanibor Pettan

 

Introduction to the Symposium MUSIC AND ECOLOGY

Ljubljana, 28th–29th of August 2015

Since 2011, when the inauguration of the stay of the Secretariat of the International Council for Traditional Music (ICTM) in Slovenia was marked by a symposium and a series of concerts titled Encounters Between Traditional Music and Dance and European Musical Culture in Various Places and at Various Times, comparable events with specific thematic frames have taken place in Slovenia’s capital every August, within the festival Nights in Old Ljubljana Town. So far, the events co-organized by six participating institutions—Imago Sloveniae, the Department of Musicology of the Faculty of Arts of the University of Ljubljana, the International Council for Traditional Music, the Cultural and Ethnomusicological Society Folk Slovenia, the Institute of Ethnomusicology SRC SASA, and Radio Slovenia—have been Whither Accordion? (2012), Music and Protest (2013), and Music and Otherness (2014).

The theme of the 2015 symposium and accompanying concerts and workshops is Music and Ecology. While reflecting the growing interest in sound perception in regards to the relationships between people and their environments, the symposium provides an excellent opportunity for discussion about ecological strategies, environmental planning, heritage politics, sustainable development, and power relations from the perspectives of music and sound. Presentations point to a variety of issues in different geographical and cultural contexts on four continents, including Australia, Bosnia and Herzegovina, Peru, Serbia, Slovenia, Switzerland, Taiwan, United Kingdom, and Vietnam. The authors discuss specifics of rural and urban sound domains as related to culturally appropriate performance spaces (Toska), use new arguments to critically approach the old dichotomy between nature and culture (Ilić), question the proclaimed sustainability values in a festival context (Brennan), address ecological concerns of a selected indigenous community (Lin) and of some contemporary composers (Gilmurray), and stretch the argument about the importance of sonic interaction between people and environment by encompassing neo-shamanism and popular culture (Brabec de Mori).

A group of six scholars actively involved in the ongoing research project City Sonic Ecology discusses selected urban soundscapes of Belgrade (Atanasovski, Medić, Dumnić), Ljubljana (Hofman, Kovačič), and Bern (Sweers), pointing to the policescape, conflict between bottom–up and top-down “reculturalization” initiatives, building of a sound environment, political soundscapes and grassroot music activities, religioscape, and the question of inclusiveness of immigrant soundscapes.

The invited keynote speakers include Huib Schippers (Australia), who addresses the large-scale project Sustainable Futures for Music Cultures: Towards an Ecology of Musical Diversity under his direction; Kjell Skyllstad (Thailand), one of the pioneers of activist music scholarship who relates music of minorities and applied ethnomusicology in the ICTM context to ecological concerns; and Marcello Sorce Keller (Switzerland), whose inspiring thoughts enrich the symposium with a much needed zoomusicological discourse.

Svanibor Pettan